VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

BAN ĐIỀU HÀNH


BAN ĐIỀU HÀNH - School Management Committee:


Chủ Tịch - President:           Mr Phùng Hồng Chương

Tổng Thư Ký - Secretary:   Mr Đặng Phước Quang

Thủ Quỹ - Treasurer:           Mr Hoàng Minh Châu

Public Officer:                       Ms Kate Khanh Hoang

email:                                      info@vnpaca.org.au


BAN CỐ VẤN: HIỆU TRƯỞNG - PRINCIPALS:


Trường Việt Ngữ Bankstown:                      Thầy Hồ Trọng Hiệp

Trường Việt Ngữ Bonnyrigg:                        Thầy Đặng Phước Quang

Trường Việt Ngữ Cabramatta PS:               Cô Lê Thị Thu Hương

Trường Việt Ngữ Cabramatta West PS:    Cô Trần Diễm Duyên 

Trường Việt Ngữ Fairvale:                            Thầy Hoàng Minh Châu

Trường Việt Ngữ Marrickville:                     Cô Nguyễn Thị Nguyệt