VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

BAN ĐIỀU HÀNH


BAN ĐIỀU HÀNH - School Management Committee:


Chủ Tịch - President: Mr Phùng Hồng Chương

Tổng Thư Ký - Secretary: Mr Đặng Phước Quang

Thủ Quỹ - Treasurer: Mr Hoàng Minh Châu

Public Officer: Ms Andie Lam

email: info@vnpaca.org.au


BAN CỐ VẤN:HIỆU TRƯỞNG - PRINCIPALS:


Trường Việt Ngữ Bankstown: Thầy Hồ Trọng Hiệp

Trường Việt Ngữ Bonnyrigg: Thầy Đặng Phước Quang

Trường Việt Ngữ Cabramatta PS: Cô Lê Thị Thu Hương

Trường Việt Ngữ Cabramatta West PS: Cô Phạm Thị Diễm Hồng

Trường Việt Ngữ Fairvale: Thầy Hoàng Minh Châu

Trường Việt Ngữ Marrickville: Cô Nguyễn Thị Nguyệt