VIETNAMESE SCHOOLS OF NEW SOUTH WALES

VIETNAMESE PARENTS & CITIZENS ASSOCIATION

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

LIÊN LẠC CHÚNG TÔI - CONTACT US

LIÊN TRƯỜNG VIỆT NGỮ NSW

Telephone: 0430006963

email: vnpaca@hotmail.com or info@vnpaca.org.au

TRƯỜNG VIỆT NGỮ BANKSTOWN

Bankstown Girls High School, Mona Street, Bankstown, NSW 2000

email: tvnbankstown@vnpaca.org.au

Telephone: 0402 216 070

TRƯỜNG VIỆT NGỮ BONNYRIGG

Bonnyrigg High School, 430 Elizabeth Dr, Bonnyrigg, NSW 2177

email: tvnbonnyrigg@vnpaca.org.au

Telephone: 0414 395 887

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA PS

Levuka Street, Cabramatta, NSW 2166

email address: tvncabramattaps@vnpaca.org.au

Telephone: 0403 356 862

TRƯỜNG VIỆT NGỮ CABRAMATTA WEST

Broad Street, Cabramatta, NSW 2166

email address: tvncabramattawest@vnpaca.org.au

Telephone: 0405 792 888

TRƯỜNG VIỆT NGỮ FAIRVALE PUBLIC SCHOOL

Wolseley Street, Fairfield, NSW 2165

email address: tvnfairvale@vnpaca.org.au

Telephone: 0430 006 963

trường Việt Ngữ MARRICKVILLE

Northcote Street, Marrickville, NSW 2204

email address: tvnmarrickville@vnpaca.org.au

Telephone: 0417 653 790